مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان
 تاریخ: 1395/09/18
شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/22
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

شماره 95/54/22- نوبت اول
1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان به آدرس: رشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین
2- شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت – کوچصفهان ( گوراب سر )
3- مدت قرارداد و بهره برداری:
حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است .
4- مهلت و محل دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 95.9.30 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان
5- مهلت تحویل پیشنهادها و گشایش آنها: آخرین مهلت ارائه پینشهاد حداکثر تا ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 95.10.12 به دبیرخانه و گشایش پاکتها راس ساعت 16 عصر روز یاد شده (مورخ 95.10.12) در محل دفتر مدیریت اداره کل موصوف انجام خواهد شد .
6- میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 100.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب 2176374412002 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان یا به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 4 ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در وجه اداره کل موصوف
7- میزان تضمین حسن انجام تعهدات:
مبلغ سیصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و پانصد میلیون ریال به صورت سفته در هنگام تنظیم قرارداد .
8- صلاحیت شرکت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده به منظور ساخت پلها بوده لذا در هنگام بهره برداری ، معرفی مشاور تبلیغاتی (کانون – شرکت تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارا بودن مجوز فعالیت در محدوده استان گیلان) الزامی می باشد .
9- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایت http://iets.mporg.ir
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان
آدرس : گیلان, واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.