مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 تاریخ: 1395/12/11
شماره آگهی : 95/54/23 نوبت دوم
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/33
1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت گلسار روبروی پمپ بنزین
2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه:
ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن محور رشت -امام زاده هاشم (منطقه موشنگاه ) ب – محور پونل -تالش (کمربندی اسالم -روستای کار بند) ج – پونل – تالش (کمربندی اسالم – تقطیر)
3-مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 10 سال دوره بهره برداری برای پل محور رشت -امام زاده هاشم و 15 سال برای پلهای محور پونل -تالش درنظر گرفته شده است.
4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا به صورت حضوری از واحد بازرگانی و سرمایه گذاری اداره کل موصوف
5-مهلت تحویل پیشنهادها و گشایش آنها : آخرین مهلت ارائه پیشنهاد حداکثر تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 95.12.26 به دبیرخانه و گشایش پاکتها راس ساعت 9/30 صبح روز یاد شده ( مورخ 95.12.26) در محل دفتر مدیریت اداره کل موصوف انجام خواهد شد.
6- میزان سپرده شرکت در مزایده
مبلغ 300.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب سیبا شماره 2176374412002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان یا به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 4 ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در وجه اداره کل موصوف
7- میزان تضمین حسن انجام تعهدات
مبلغ نهصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت سفته در هنگام تنظیم قرارداد برای سه دستگاه پل
8- صلاحیت شرکت : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده به منظوز ساخت پل ها بوده لذا در هنگام بهره برداری معرفی مشاور تبلیغاتی (کانون /شرکت تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارا بودن مجوز فعالیت در محدوده استان گیلان ) الزامی می باشد.
9- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایت http://iets.mporg.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.