مزایده تلویزیون شهری، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر

مزایده تلویزیون شهری، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر
مزایده گزار : شهرداری سرپل ذهاب
 تاریخ: 1395/08/05
شماره آگهی :
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری سرپل ذهاب در نظر دارد تلویزیون شهری ، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر را طبق قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی برای یکسال اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پیشنهاد کتبی خود را به پیوست فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان بعنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده به حساب 03100001895006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی سرپل ذهاب به نام شهرداری و برگ پیشنهادی با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن امضاء نموده و در پاکت لاک و مهر شده پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری، تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.
بدیهی است شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد در صورت انصراف نفرات اول تا سوم مزایده، سپرده آنها به سود صندوق شهرداری ضبط می گردد.
ضمنا جهت تحویل فرم ضوابط و شرایط مزایده به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایید.
هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.