اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی
مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

مزایده
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از اماکن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید.

44

۳- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن ۲۶۲۱۶۳۰۰
۴- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک مزایده ها: از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی استان تهران شهر تهران مجموعه ورزشی انقلاب
۵- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها: در ساعات اداری از ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰ از روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۷٫۱۴ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۷٫۲۵
۶- آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب ، جنب فدراسیون هاکی ، امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۷- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : واریز مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دو میلیون ریال برای هر یک از مزایده ها به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها برای هر یک از مزایده ها : ساعت ۱۶ بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۸٫۵ می باشد.
۹- زمان بازگشایی پاکات : پیشنهادهای واصله به ترتیب ردیف موضوع مزایده در ساعت ۱۰ و ۱۰:۳۰ روز یکشنبه ۹۵٫۸٫۹ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب تالار نصرت باز و خوانده می شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات الف ، ب و ج بازگشایی می شود . به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند ۸ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل :
الف : ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که درای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب: وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
ج:ضمانتنامه های صادرشده توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت ناماه از سوی بیمه مرکزی ایران .
د: اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.)
هـ: وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن.
و: ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نماید.
بازگشایی پاکات با پیشنهاد سه مزایده گر انجام خواهد شد.
هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده به عهده برنده مزایده است.
درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.
شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
جهت اطلاع بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir و یا به سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به آدرس www.tavanir.ir مراجعه نمایید.
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.