مزایده تابلو تبلیغاتی دورویه در خزرشهر

مزایده تابلو تبلیغاتی دورویه در خزرشهر
مزایده گزار : سازمان مالکان خزرشهر
 تاریخ: 1395/09/23
شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/3
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان مالکان خزرشهر تابلوهای ذیل:
الف- تابلو تبلیغاتی دورویه روگذر جاده فریدونکنار – بابلسر
ب- تابلو تبلیغاتی کنار ساحل خزرشهر شمالی و داخل خزرشهر جنوبی
را از طریق مزایده جهت اجاره واگذار مینماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 4 روز جهت اخذ برگه مزایده به دفتر خزرشهر مراجعه نمایند.
شماره تماس: 01135273996
سازمان مالکان خزرشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.