مزایده تابلو تبلیغاتی در شیراز

مزایده تابلو تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : شهرداری منطقه ده شیراز
 تاریخ: 1395/12/03
شماره آگهی : 95-1116 نوبت اول
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده یک مرحله ای 95-1116
نوبت اول 95.12.03 نوبت دوم 95.12.04
شهرداری منطقه ده شیراز درنظردارد برابر مقررات مالی شهرداریها اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده شهرک فجر و گویم به شرح جدول ذیل را برای مدت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی جهت فعالیت های تجاری به شرح ذیل از طریق مزایده به شرکتهای دارای گواهی صلاحیت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
محل استقرار : عرشه پل های عابر پیاده شهرک فجر و شهرک گویم

Untitled

وجه : مسیر رفت و برگشت
ابعاد 18*3 متر
اجاره ماهیانه هر پل 130.000.000
قیمت پایه اجاره ماهیانه برای نصب و بهره برداری دو عدد تابلو تبلیغاتی به ابعاد 18*3 متر بر روی هر پل در مسیر رفت و برگشت به مبلغ 130.000.000 ریال برای مدت دو سال اعلام می گردد لازم به ذکر است اجاره سال دوم با 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل محاسبه خواهد گردید.
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 350.000.000 ریال
4- به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب سپرده 1001673677917 بانک شهر شعبه معالی آباد به نام شهرداری منطقه ده شیراز
5- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ میگردد.
7- برنده مزایده حق واگذاری را تحت هیچ شرایطی ندارد و کلیه مخارج نشر آگهی اخذ مجوزات لازم انشعابات و مالیات به عهده برنده مزایده می باشد.
8- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دفتر اداره قراردادها مستقر در ساختمان شهرداری منطقه ده واقع در گلدشت حافظ ، امور مالی دایره قراردادها به شماره تماس 36501100 داخلی 108 روز سه شنبه ساعت 14 ظهر مورخ 95.12.17 می باشد.
9-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 95.12.17 در محل ساختمان مدیریت حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین جنب ساختمان شهرداری منطقه یک می باشد لازم به ذکر است حضور نمایندگان شرکتها در محل کمیسیون بلامانع است.
10- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
11- بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
12- جهت دریافت اسناد مزایده ارائه تصویر برابر اصل صلاحیت مربوطه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیصلاح الزامی است.
13- شرکت رد مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
14- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
آدرس: فارس، گلدشت حافظ ، امور مالی دایره قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.