مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق – همدان

مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق – همدان
 مزایده گزار : سازمان عمران شهرداری همدان
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
شماره آگهی : ۹۵/۸
 آدرس : استان همدان

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره ۹۵/۸
سازمان عمران شهرداری همدان در نظر دارد تابلوی تبلیغاتی محیطی واقع در خیابان شهید فهمیده ، نرسیده به میدان قائم را بصورت اجاره ماهانه از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط با مشخصات ذیل واگذار نماید :

untitled

۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده :
که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت الف و به صورت لاک و مهر شده به دستگاه مزایده گذار تسلیم شود :
الف- مبلغ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ده میلیون ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره ۱۰۰۷۹۵۳۲۲۱۴۷ بانک شهر شعبه جهاد در وجه سازمان عمران شهرداری همدان
ب- اسناد خزانه یا اوراق مشارکت
پ- ضمانت نامه بانکی به نام سازمان عمران شهرداری همدان
۲- محل دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : همدان میدان آرامگاه بوعلی- طبقه فوقانی بانک سپه – دبیرخانه سازمان عمران شهرداری همدان- تلفن ۰۸۱۳۲۵۱۴۴۴۴ فکس: ۰۸۱۳۲۵۱۷۹۹۹
۳- مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی ۹۵٫۱۰٫۱ لغایت ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ می باشد.
۴- زمان بازگشایی پاکت های مزایده : ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳ می باشد.
۵- حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.
۶- مدارک شامل: تضمین پاکت الف- اسناد مناقصه مشخصات فنی، رزومه کاری پاکت ب و پیشنهاد قیمت پاکت ج می باشد.
تبصره ۱: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تبصره ۲: کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تبصره ۳: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
تبصره ۴ : پرداخت هر گونه مالیات و عوارض بر عهده برنده مزایده است .
تبصره ۵: بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ ، مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و می بایستی در فرم مخصوص و با خط خوانا ، بدون خط خوردگی و یا گذاشتن شرط و لاک گرفتگی و با امضای متعهد، تا پایان مهلت قانونی مناقصه مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان عمران تسلیم شود.ضمنا بهای پیشنهادی می بایست حداقل ۶۰ روز پس از ارائه توسط پیشنهاد دهنده معتبر باشد .
تبصره ۶: مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول ، هر گاه پس از ابلاغ قانونی ، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابلاغ سازمان عمران بدین نحو عمل خواهد شد.
تبصره ۷: شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.
تبصره ۸ : داشتن تاییدیه تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .
ضمنا متن آگهی فوق در سایت سازمان عمران شهرداری به آدرس ذیل موجود می باشد.
www.civil.hamedan.ir
آدرس: همدان میدان آرامگاه بوعلی- طبقه فوقانی بانک سپه – دبیرخانه سازمان عمران شهرداری همدان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.