مزایده تابلوهای تبلیغاتی ورودی و خروجی شهر و دهکده زاگرس

مزایده تابلوهای تبلیغاتی ورودی و خروجی شهر و دهکده زاگرس
مزایده گزار : شهرداری سامان
 تاریخ: 1395/11/16
شماره آگهی :
 آدرس : استان چهارمحال و بختیاری

شرح آگهی

آگهی مزایده محلی
شهرداری سامان در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی ورودی و خروجی شهر و دهکده زاگرس را به مدت یک سال شمسی با قیمت پایه 20.000.000 ریال به صورت استیجاری واگذاری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق شرکت در مزایده شرایط مزایده به واحد دبیرخانه شهرداری سامان مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایید. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
یزدان آقاخانی – شهردار سامان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.