مزایده تابلوهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده تابلوهای تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : اداره کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز
 تاریخ: 1396/01/24
شماره آگهی : نوبت اول 051-96
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 051-96
نوبت دوم 96.1.26
اداره کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده را برای بهره برداری تبلیغاتی به صورت تکی و مجزا از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد شهر شیراز دارای اعتبار با توجه به موارد زیر برای اخذ اسناد مزایده به آدرس خیابان انقلاب خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت واحد قراردادها مراجعه نمایند ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد.
مدت اجاره 2 سال کامل شمسی
مبلغ براورد اجاره و سپرده شرکت در مزایده هر کدام از پل ها به صورت ماهیانه
ارایه سپرده شرکت در مزایده هر پل به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری که قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد یا واریز نقدی به حساب سپرده 700785400212 نزد بانک شهر
برندگان مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 96.2.7 می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
کمیسیون در روز یکشنبه مورخ 96.2.10 در محل ساختمان مدیریت حقوقی شهرداری طبقه سوم سالن جلسات مدیریت حقوقی واقع در چهارراه خلدبرین برگزار می گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.