مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم

مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری امیرکلا
 تاریخ: 1395/10/20
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری امیرکلا در نظر دارد تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری امور قراردادها مراجعه نمایند.
ضمنا شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
سید مرتضی شفیعی – شهردار امیرکلا

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.