تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شماره آگهی :
 آدرس : استان لرستان

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره ۱۰۰۸۰۰۵۰۲۹۶۴ نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی ۶۸۱۳۸۱۸۴۸۹ تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده انان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
هزینه اگهی به عهده برنده مزایده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر که در اسناد مزایده مندرج است به امور قراردادها سازمان مراجعه فرمایید.
روابط عمومی
آدرس و تلفن: لرستان، خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی ۶۸۱۳۸۱۸۴۸۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.