تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد
 تاریخ: 1395/10/20
شماره آگهی :
 آدرس : استان لرستان

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده انان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
هزینه اگهی به عهده برنده مزایده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر که در اسناد مزایده مندرج است به امور قراردادها سازمان مراجعه فرمایید.
روابط عمومی
آدرس و تلفن: لرستان، خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.