مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر در رامسر

مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر در رامسر
مزایده گزار : شهرداری رامسر
 تاریخ: 1395/07/08
شماره آگهی :
 آدرس : رامسر

شرح آگهی

آگهی مزایده
موضوع : بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند دوم مصوبه شماره 328 شورای محترم اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر به مدت 2 سال اقدام نماید.
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.7.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011 تماس حاصل فرمایید.
2- متقاضیان می بایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانتنامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.
3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 95.7.26 خواهد بود.
5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
نصرت اله کوزه گر- شهردار رامسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.