مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی

مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی
مزایده گزار : شهرداری گرمی
 تاریخ: 1395/09/24
شماره آگهی : نوبت دوم مرحله دوم
 آدرس : استان اردبیل

شرح آگهی

مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی
شهرداری گرمی در نظر دارد بهره برداری موقت از محل نصب استندهای تبلیغاتی طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون ها و شرکت های واجد شرایط در عرصه تبلیغات به صورت اجاره بهاء به مدت یک سال واگذار نماید.

untitled

مدت بهره برداری : یک سال
مبلغ اولیه : 151.200.000 ریال
1- محل تهیه اسناد آگهی و شرکت د رمزایده : دبیرخانه شهرداری گرمی می باشد.
2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
3- هزینه چاپ آگهی و حق کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- شرکت کنندگان باید از بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال را به حساب 0105623401008 شهرداری گرمی نزد بانک ملی واریز و رسید آن را ارائه نمایند.
5- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ اولیه به شرح جدول بالا می باشد که می بایست طبق فیش به حساب سپرده 0105623439007 به نام شهرداری گرمی نزد بانک ملی واریز گردد.
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
7- قیمت های پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
8- آخرین مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز کاری است تحویل و ثبت شماره در دبیرخانه شهرداری گرمی می باشد.
9- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- تاریخ بازگشایی پاکات مزایده دو روز پس از اتمام مهلت قانون تحویل پیشنهادات انجام خواهد گرفت و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز است.
11- در صورتی که برنده زمایده حاضر به انجام معامله نشود سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزایده معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مزایده نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. لازم به ذکر است قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. همچنین حداکثر زمان نگهداری سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول خواهد بود.
12- کلیه حقوق و کسور دولتی از قبیل بیمه ، مالیات و بیمه مسئولیت و غیره به عهده برنده مزایده است.
13- شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد می تواند محل مورد اجاره را تخلیه نمایند و یا طبق آیین نامه مالی شهرداری ها به درج آگهی تجدید اقدام نماید.
14- برنده مزایده حق واگذاری محل را به غیر ندارد.
15- سایر اطلاعات و جزئیات همچنین آدرس دقیق محل نصب استندها در اسناد مزایده درج گردیده است.
16- درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای شهرداری ایجاد نمی کند.
شهردار گرمی
آدرس: اردبیل, شهرداری گرمی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.