مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن
مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان
 تاریخ: 1395/10/25
شماره آگهی : شماره 46-37-95
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مزایده
مزایده شماره 46-37-95
اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.
1- نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن خراسان
2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از قضاهای تبلیغاتی سالن انتظار و مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس
3- مهلت خرید اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.11.03
4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک لمی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد کد 8511) واریز گردد.
5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد.
6- محل خرید حضوری اسناد مزایده: مشهد، میدان راه آهن، اداره کل راه آهن خراسان، حوزه مدیریت، امور قراردادها و خرید ها
7- مهلت و محل ارائه پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.11.04 ، چهارراه راه آهن، حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان
8- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 145.000.000 (یکصد و چهل و پنج میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقد به حساب سیبا به شماره 2176401800001
تذکر: به درخواست مزایده گزار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار لازم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
9- اجاره ماهیانه: طبق مبلغ درج شده در اسناد مزایده
10- هزینه دو نوبت آگهی مزایده و کارشناس رسمی دادگستری برعهده برنده مزایده می باشد .
اداره کل راه آهن خراسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.