مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 تاریخ: 1395/12/09
شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/34
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/34
نوبت اول
1- نام و نشانی مزایده گزار :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین
2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه :
مرمت، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 180 مترمربع در محور رشت – لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان
3- مدت قرارداد و بهره برداری :
حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت دو سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد
4- مهلت و محل دریافت اسناد :
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا به صورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل موصوف به آدرس مندرج در بند 1
5- مهلت تحویل و پیشنهادها و گشایش آنها:
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد، حداکثر تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 95.12.26 در محل دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و گشایش پاکتها راس ساعت 9:45 صبح روز مذکور پنج شنبه مورخ 95.12.26 در محل دفتر مدیریت اداره کل موصوف انجام خواهد شد .
6- میزان سپرده شرکت در مزایده :
مبلغ 26.140.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب 2176374412002 سیبا نزد بنک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان یا به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در وجه اداره کل موصوف :
7- میزان تضمین حسن انجام تعهدات :
حداقل 6 برابر اجاره ماهانه پیشنهادی سال آخر قرارداد به صورت وثیقه نقدی به حساب ذیربط سازمان یا به صورت ضمانتنامه بانکی در هنگام تنظیم قرارداد
8- صلاحیت :
صرفا کانون یا شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادره از ادارات ذیربط استان گیلان یا با معرفی مشاور تبلیغاتی دارای مجوز از استان گیلان مجاز به شرکت در مزایده هستند.
9- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایت HTTP://IETS.MPORG.IR
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
آدرس و تلفن :گیلان, محور رشت – لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.