مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در مشهد

مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در مشهد
 مزایده گزار : شرکت آزاد راه باغچه – مشهد
 تاریخ: 1395/10/07
شماره آگهی :
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مزایده
شرکت آزاد راه باغچه – مشهد
این شرکت درنظردارد امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی در طول 30 کیلومتر از آزاد راه باغچه -مشهد را به متقاضیان واجد شرایط که دارای مجوز معتبر فعالیتهای تبلیغاتی از مراجع ذیصلاح می باشند برای مدت 3 سال از مزایده و با لحاظ مراتب ذیل واگذار نماید.
الف- تعداد تابلوهایی که باید احداث (تهیه کلیه مصالح و نصب) شود حداکثر 5 تابلو در هر سمت جمعا 10 تابلو به مساحت تقریبی 700 متر مربع
ب- محل نصب 3 کیلومتر بعد از ورودی ایستگاه طرق تا 3 کیلومتر مانده به خروجی آزاد راه ایستگاه باغچه
ج- کلیه هزینه های ساخت و اخذ مجوز و گواهی های لازم از وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط به عهده متقاضی خواهد بود.
د- دوره ساخت به مدت 2 ماه ازتاریخ انعقاد قرارداد میباشد و بعد از آن دوره بهره برداری 3 ساله محاسبه خواهد شد حق الامتیاز حسب مفاد قرارداد میبایستی در اقساط 3 ماهه و در ابتدای هر فصل در وجه شرکت پرداخت گردد.
ه- تابلوهای مستقر در جاده متعلق به شرکت رسانه دید شهر می باشد در صورت برنده شدن یکی از شرکت ها در مزایده اگر شرکت رسانه دید شهر اقدام به فروش سازه های تابلوها به شرکت مذکور نماید از ابتدای ماه بعد اقساط شروع می شود در غیر این صورت بندهای فوق الذکر به قوت خود باقی می ماند.
لازم به ذکر است که فونداسیون سازه ها متعلق به شرکت آزادراه باغچه- مشهد می باشد.
و- متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند می توانندحداکثر تا تاریخ 1395.10.18 پیشنهاد خود را که نباید از حداقل مبلغ 350.000.000 ریال کمتر باشد برای هر سه ماه با قید پیشنهاد در صد افزایش سالیانه و به همراه صمانت نامه بانکی معادل 5% کل مبلغ پیشنهادی را در پاکت لاک و مهر شده به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک 115 طبقه اول تسلیم نمایند.
ز- پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395.10.25 در محل دفتر شرکت مفتوح و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده قانونی انها در جلسه مذکور بلامانع است.
ح- ضمانت نامه های نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده نزد شرکت باقی خواهد بود.
شرایط
1- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و دارای ابهام و بعد از تاریخ اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.
2- کلیه هزینه های مربوطه ازجمله احداث نصب و تامین برق تابلوها اخذ مجوز و انجام هماهنگی لازم با مراجع مربوطه و همچنین هزینه اگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
3- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
شرکت آزاد راه باغچه – مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.