مزایده امتیاز بهره برداری از 15 سازه عرشه پل در قم- نوبت دوم

مزایده امتیاز بهره برداری از 15 سازه عرشه پل در قم-  نوبت دوم
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم
 تاریخ: 1395/09/04
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان قم

شرح آگهی

آگهی مزایده ( نوبت دوم)
سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد ساخت ، نصب و امتیاز امتیاز بهره برداری از 15 سازه عرشه پل و امتیاز بهره برداری از پایه های 17 سازه پل (43 پایه) سطح شهر را به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان زیبا سازی شهرداری قم واقع در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) کوچه شماره 25 ساختمان زیباسازی واحد حقوقی مراجعه و از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز و تا پایان ساعت اداری مورخ 95.9.14 جهت ارائه پیشنهادات به ساختمان شهرداری مرکز واقع در بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) طبقه چهارم ، حوزه معاونت خدمات شهری ، دفتر حراست مراجعه نمایند.
و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37701512 تماس حاصل فرمایید.
ضمنا سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.