مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی محیطی- نوبت چهارم

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی محیطی- نوبت چهارم
مزایده گزار : شهرداری مرجقل (تولم شهر)
 تاریخ: 1395/08/20
شماره آگهی : نوبت چهارم
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت چهارم
شهرداری مرجقل (تولم شهر) در نظر دارد حسب بند 4 مجوز شماره 67 مورخ 95.03.06 شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها، بهره برداری از فضای تبلیغاتی، محیطی شهر مذکور را در 11 نقطه از شهر با انعقاد 4 ساله و از طریق مزایده کتبی به اشخاص واجدشرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان وقت اداری روز 95.08.27 به واحد روابط عمومی شهرداری مرجقل (تولم شهر) مراجعه نمایند.
روابط عمومی شهرداری مرجقل (تولمشهر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.