مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی
 مزایده گزار: شهرداری بابل
 تاریخ: 1393/12/13
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: مازندران، مازندران،

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری بابل در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی و رفیوژ میانی (به صورت لمپوست بنر به ابعاد 200CM*80CM مسیرهای زیر را به صورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای مدت سه سال به صورت استیجاری واگذار نماید:
محل بهره برداری متراژ (متر مربع) مبلغ پایه ماهیانه سال اول هر متر مربع ریال سپرده شرکت در مزایده ریال
بلوارهای آیت الله خامنه ای، طبرسی، امام رضا (ع) 59/000/70000/384000
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز 3شنبه 93.12.19 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمانهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بررسی دقیق، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخ 93.12.19 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 93.12.20 راس ساعت 13 می باشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 206 می باشد.
شهردار بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.