مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت پنجم- سنندج

مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت پنجم- سنندج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1395/09/09
شماره آگهی : نوبت پنجم شماره 2170/س/ز
 آدرس : استان کردستان

شرح آگهی

آگهی فراخوان (مزایده عمومی) شماره 2170/س/ز نوبت پنجم مورخ 95.9.4
سازمان زیباسازی شهرداری سنندج در نظر دارد در راستای تحقق کد 301001 بودجه سازمان مصوب شورای محترم سازمان و به استناد بند 2 از مجوز شماره 182 مورخ 95.7.13 شورای محترم اسلامی بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی خود را به منظور بهره برداری تبلیغاتی در ازای دریافت اجازه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی نوبت پنجم به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امام روبروی اداره گمرک کوچه بیان سازمان زیباسازی شهرداری سنندج مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33157180 تماس حاصل نمایند.
شرایط عمومی مزایده:
1- شرکت در مزایده های تبلیغات محیطی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کانونهای تبلیغاتی صلاحیت دار آزاد می باشد (در شرایطی که قیمت پیشنهادی برابر باشد اولویت با کانونهای دارای مجوز می باشد) ضمنا اشخاص حقیقی در صورت برنده شده موظف به ارایه مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار ظرف مدت سه ماه می باشند و یا از طریق یکی از کانونهای صلاحیت دار برای عقد قرارداد اقدام نمایند.
2- متقاضی باید هیچگونه بدهکاری به سازمان زیباسازی نداشته باشد احراز این امر اخذ مفاصا حسابی است که امور مالی سازمان صادر می نمایند.
3- مدت پیمان 1 سال شمسی می باشد.
4- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.9.23 ساعت 14 می باشد و زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 95.9.24 ساعت 12 می باشد.
5- مبلغ 5 درصد از کل اجاره یکساله هر باکس به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه جاری به شماره حساب جاری 3-8464956-42-2610 بانک انصار شعبه مرکزی امام خمینی با ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما الزامی است.
6- برنده اول هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضیمن حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این ایین نامه ارجاع خواهد شد.
تبصره 1: رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع به او ممنوع است.
7- ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان زیباسازی شهرداری سنندج می باشد.
8- سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
9- هزینه های مربوط به انتشار آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
آدرس و تلفن :کردستان, خیابان امام روبروی اداره گمرک کوچه بیان سازمان زیباسازی شهرداری سنندج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.