مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در پیربکران

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در پیربکران
مزایده گزار :  شهرداری پیربکران
 تاریخ: 1395/10/13
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده چاپ دوم
شهرداری پیربکران به استناد مجوز شماره 350 مورخ 95.9.16 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهایی تبلیغاتی (سازه فک متحرک ) سطح شهر پیربکران را از طریق برگزاری مزایده عمومی برای مدت یکسال به کانون های تبلیغاتی و یا نمایندگی های دارای مجوز معتبر واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبتت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
مهدی دوستی – شهرداری پیربکران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.