مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق
مزایده گزار : شهرداری بافق
 تاریخ: 1395/08/29
شماره آگهی : 3726
 آدرس : استان یزد

شرح آگهی

دعوتنامه شرکت در مزایده
بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری بافق درنظردارد کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده بصورت استیجاری واگذار نماید
1-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده به سایت اینترنتی www.bafgh.ir مراجعه نمایند حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.9.11 می باشد .
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد .
3- هرگونه خط خوردگی شرط ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میگردد .
4- عدم ارائه پیشنهاد در وقت مقرر به منزله انصراف از شرکت در مزایده محسوب می شود .
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد .
6- کلیه اسناد مزایده می بایست ممهور به مهر و امضا پیشنهاددهنده و در چهارپاکت الف ب ج د به شرح ذیل ارائه گردد .
1- پاکت الف شامل ضمانت نامه شرکت در مزایده
2- پاکت ب شامل اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ، کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت دعوتنامه و قرارداد تیپ امضا شده شهرداری بافق شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتا باید با موضوع مناقصه مطابق داشته باشد .
3- پاکت ج شامل مبلغ پیشنهادی میباشد .
4- پاکت د شامل پاکت الف و ب ج می باشد و که باید بر روی آن نوع مزایده و مشخصات مستاجر به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته و لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه گردد .
7- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت تضمین برنده اول و دوم نزد مزایده گزار نگهداری و تضمین سایر مزایده گران بازگردانده می شود .
تبصره 1: برنده مزایده حداکثر تا 7 روز پس از ابلاغ کارفرما به امو با سپرده تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند در غیر اینصورت تضمین شرکت او در مزایده بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط میشود و در حق هیچگونه اعتراضی ندارد .
تبصره 2: چنانچه برنده اول د رمهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت در مزایده او به نفع کارفرما ضبط میشود و برنده دوم به عنوان برنده مزایده اعلام میشود و در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی به نفع کارفرما ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
8- درصورت بروز حوادث قهری هیچیک از طرفین مسئول خسارتهای وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .
9 – مستاجر ملزم است تا مجوز موسسه تبلیغاتی خود و در صورت لزوم نوع و نحوه تبلیغاتی که انجام میدهند را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای قانونی ذیصلاح اخذ نماید و در این زمینه هیچگونه مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود .
10- کلیه کسورات قانونی و قراردادی به عهده مستاجر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.