مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری

مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری
مزایده گزار : شهرداری قائمشهر
 تاریخ: 1395/11/23
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی نوبت اول
شهرداری قائمشهر در نظر دارد که نسبت به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه تلویزیون در لچکی میدان امام خمینی (ره) قائم شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.
1- نوع کار: به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه تلویزیون
2- محل تحویل و اخذ اسناد: واحد قرارداها- شهراری قائم شهر
3- فروش اسناد مزایده: از تاریخ 95.11.23 به مدت 7 روز
4- مبلغ کل برآورد: 18.000.000.000 ریال (هجده میلیارد ریال) می باشد.
5- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5% بهای کل برآورد 900.000.000 ریال (نهصد میلیون ریال) می باشد.
6- نوع سپرده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
7- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط شود.
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
چاپ نوبت اول: مورخ 95.11.23
چاپ نوبت دوم مورخ 95.11.24
شهردار قائمشهر- رضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.