مزایده اجاره تعداد ۸ دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم

مزایده اجاره تعداد ۸ دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری عباس آباد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد ۸ دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
۱- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
۲- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره ۳۱۰۰۰۰۲۸۳۹۰۰۰ نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
۳- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود.
۴- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت ۱۰ روز می باشد.
۵- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز در جهت انعقاد قرارداد اقدام نماید، در غیر این صورت وجه سپرده به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
محمدرضاملا امرجی – شهردار عباس آباد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.