مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد
مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد
 تاریخ: 1395/11/27
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده
نوبت اول
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بها یکساله واگذار نماید.

Untitled

Untitled2

پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کمیسیون عالی معاملات و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صلاحیت و اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط می باشد.
هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
نوع طراحی، ایجاد ، ساخت و بهره برداری از کلیه بندهای مزایده بایستی با نظر و تایید کتبی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد انجام پذیرد.
لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 95.12.9 در ساعات اداری به امور مالی سازمان رفاهی تفریحی واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخی هفت برج خارون سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد راجعه نمایند.
تلفن تماس 42658053
محمد مهدی فردوسی مدیر عامل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.