مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1396/01/19
شماره آگهی : 96-25
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
9596-025
نوبت اول
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره 20 عدد سازه لایت باکس واقع در بلوار مدرس را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید.
لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلاکی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند.

Untitled

– نرخ باید دو سال به ریال : 4.752.000.000
مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 240.000.000
_ متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطلاع پذیرفته نیست.
ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفه شهرداری شیراز و یا بصورت فیش واریزی نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.2 می باشد.
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها روز یکشنبه مورخه 96.2.3 در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
– -بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ، سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
– درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، شماره تلفن های 07138431270-07138431279 داخلی 206 آماده پاسخگویی می باشد.
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.