مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی
مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه
 تاریخ: 1396/01/30
شماره آگهی :
 آدرس : استان البرز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری محلهایی به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید.
16 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی (4 عدد پایانه شهید چمران- 7 عدد پایانه سه راه رجایی شهر – 3 عدد پایانه شهید سلطانی- 2 عدد پایانه فاز 4 مهرشهر) پایه اجاره ماهیانه هر سایبان مبلغ 3.500.000 ریال (کل سایبان ها ماهیانه مبلغ 56.000.000 ریال) و قرارداد به مدت دو سال و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال می باشد (طبق اسناد مزایده، صرفاً اشخاص حقوقی و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده می باشند.
پارکینگ های مکانیزه میدان توحید و فردیس- پایه اجاره هریک ماهیانه مبلغ 5.000.000 ریال و قرارداد هریک به مدت یک سال و سپرده شرکت در مزایده هریک 10.000.000 ریال می باشد.
شرایط : 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد. 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزی به حساب شماره 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ مذکور به مدت 45 روز اعتبار داشته باشد و بدون قید و شرط ارائه گردد برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
4- ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل کمیسیون نظر خود را اعلام می کند.
5- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت و تحویل پاکات تا روز یکشنبه مورخ 1396.02.10 ضمن پرداخت مبلغ 200.000 ریال به حساب 700787374936 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلکه اول رجایی شهر، ابتدای خیابان شهید مطهری، نبش خیابان فروردین، سازمان پایانه های مسافر و بار شهرداری کرج طبقه سوم مراجعه نمایند. زمان بازگشایی پاکات مزایده روز سه شنبه 1396.02.12 می باشد جهت اخذ اسناد مزایده ارائه معرفی نامه از طرف اشخاص حقوقی الزامی است.
6- شرکت کنندگان می بایست کلیه مدارک مورد درخواست در اسناد را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوط قرار دهند.
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
شماره تلفن 34403421 -34439346
سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.