مزایده اجاره پارکینگ و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهرضا

مزایده اجاره پارکینگ و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهرضا
مزایده گزار : شهرداری شهرضا
 تاریخ: 1396/01/28
شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم
شهرداری شهرضا در نظر دارد اجاره پارکینگ واقع در خیابان شورا، اجاره پارکینگ بازار و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 96.02.04
تاریخ گشایش اسناد ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96.02.06 در محل شهرداری شهرضا
محل تحویل اسناد پس از تکمیل مدارک پاکتهای خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.
شماره تماس 53241010-031 داخلی 116
سایت اینترنتی شهرداری شهرضا www.shahreza.ir
رحیم جافری – شهردار شهرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.