مزایده اجاره و نصب سازه های تبلیغاتی در سطح شهر شاهرود

مزایده اجاره و نصب سازه های تبلیغاتی در سطح شهر شاهرود
مزایده گزار :  شهرداری شاهرود
 تاریخ: 1395/10/01
شماره آگهی :
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

اگهی مزایده
شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی از نقاط مختلف سطح شهر به شرح لیست پیوست به صورت اجاره به منظور تهیه و نصب سازه های تبلیغاتی (سیتی لایت بیلبورد) CLB برای مدت 5 سال شمسی از طریق مزایده عمومی و طبق شرایط ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی دارای تجربه و توان مالی دعوت به عمل می آید تا ضمن بازدید از محل و دریافت آگهی و مشخصات مربوطه از امور قراردادهای شهرداری قیمت پیشنهادی خود را در محل مشخص شده در پیوستهای این آگهی مندرج و همراه با سایر مدارک تکمیلی و فیش سپرده شرکت در مزایده به میزان 243.000.000 ریال به حساب شماره 2915703146 سپرده پشتیبان اشخاص شهرداری نزد بانک تجارت شعبه مرکزی شاهرود واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی ضمن مهر و امضا با درج مشخصات کامل، نشانی، آدرس و تلفن تماس به همراه سایر مدارک و به ترتیب ذکر شده در ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.10.11 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.10.11 می باشد.
زمان تشکیل کمیسیون معاملات جهت بازگشایی پاکات مورخ 95.10.12 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.