مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود
مزایده گزار : شهرداری بادرود
 تاریخ: 1395/12/15
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

مزایده نوبت دوم
شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل ع 3- میدان امام حسین ع 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
مجید صفاری – شهردار بادرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.