تجدید مزایده اجاره محل تبلیغات شهری در گرمدره- نوبت دوم

تجدید مزایده اجاره محل تبلیغات شهری در گرمدره- نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری گرمدره
 تاریخ: 1395/07/18
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان البرز

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

144

1-مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مزایده ) متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 95.8.4 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران – کرج مراجعه و یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.
2-متقاضیان پیشنهاد می بایست پیشنهاد خود را در پاکت الف ب ج به صورت سربسته لاک و ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 95.8.6 به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
3-متقاضیان پیشنهاد می بایست سپرده های مذکور را به صورت ضمانت نامه بانکی که حداقل دارای 60 روز اعتبار و قابل تمدید باشد و یا فیش واریزی به حساب جاری شماره 461504309376025003 یه نام شهرداری گرمدره نزد بانک انصار شعبه گرمدره کد 4615 واریز نمایند.
4-برندگان اول و دوم و سوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و یا استنکاف ورزند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتیب به نفر اول و یا سوم سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد گردید.
5-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معادله در اسناد مزایده درج گردیده است.
6-به استناد بند 5 ماده آئین نامه مالی شهرداریها شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
7-تشکیل کمیسیون عالی معاملات عمده شهرداری گرمدره و بازگشایی پاکات های پیشنهاد قیمت تاریخ 95.8.8 راس ساعت 14 می باشد.
8-هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت به عهده برنده مزایده می باشد.
محمد قدس شهردار گرمدره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.