مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی در هرسین

مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی در هرسین
مزایده گزار : شهرداری هرسین
 تاریخ: 1396/01/28
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول
شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر هرسین جهت نصب بروشورو بنرهای تبلیغاتی به مدت یک سال شمسی به شرح ذیل اقدام نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای خرید و دریافت اسناد، مدارک، مشخصات مزایده پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا 4 روز اداری (کاری) پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه و ضمن بازدید از محل مورد اجاره در مزایده مذکور شرکت نمایند.
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز اداری (کاری) می باشد.
زمان ومحل بازگشایی پیشنهادها در آگهی نوبت دوم مشخص می گردد.
هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

Untitled

محمد کرم شیخی، شهردار هرسین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.