مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در استان فارس

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در استان فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/01/22
شماره آگهی: شماره 94/41/6 نوبت دوم
آدرس: فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
به شماره 94/41/6
موضوع مزایده: اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز- مرودشت
تضمین شرکت در مزایده: 122.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
مهلت دریافت اسناد 94.1.29
محل دریافت اسناد شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس اتاق 407 
مهلت دریافت پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق واحد دبیرخانه تا ساعت 10 صبح
زمان بازگشایی پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق الذکر اداری ساعت 11 صبح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.