مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: 1394/10/30
شماره آگهی :  1009
 آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره 1009
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید .
موضوع مزایده : اجاره بیلبورد سه وجهی شهید سلطانی شهر کرج (دو سال شمسی )
مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی ریال : 3.600.000.000 ریال
مبلغ سپرده : 180.000.000 ریال
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه
2-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3-سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4-مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100786757046 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند .
5-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز همه روزه می توانید در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج ، میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی مراجعه نمایند.
6-داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
7-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
8-مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
9-هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
10-از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد ( دوسال شمسی ) به علاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد ( دو سال شمسی) اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.