مزایده اجاره بیلبورد در کرج

مزایده اجاره بیلبورد در کرج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: 1395/08/09
شماره آگهی : شماره 1015
 آدرس : استان البرز

شرح آگهی

مزایده شماره 1015 سازمان زیباسازی شهرداری کرج
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید:

untitled

1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد:
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه
2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4- مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100786757046 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را ارائه نمایند.
5- متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در کرج میدان آزادگان خیابان برغان طبقه فوقانی بانک ملی مراجعه و پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری 14:30 روز پنج شنبه مورخ 95.8.20 ساعت 13:30 به دبیرخانه سازمان به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.
6- داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیرعامل شرکت یا کانون تبلغاتی هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.
8- مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافه خواهد شد .
9- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.
10- از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل 10% مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد ( دو سال شمسی ) به علاوه یک فقره چک معادل مبلغ کل قرارداد بابت ضمانت تخلیه اخذ می گردد.
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج
WWW.ZIBASAZIKARAJ.IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.