مزایده اجاره بیلبورد در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز
مزایده  گزار: شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/06/16
شماره آگهی: نوبت اول شماره 432-94
 آدرس :  فارس،شیراز، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 432-94
نوبت اول: 94.06.16
نوبت دوم : 94.06.18
شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد.
مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال
مدت اجاره: 2 سال کامل شمسی
ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
آخرین مهلت تسیلم پیشنهادات مورخ دوشنبه مورخ 94.06.30 رأس ساعت 14:15 می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 94.06.31 ساعت 15 می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.