مزایده اجاره بخشی از سازه های تبلیغات محیطی در سنندج

مزایده اجاره بخشی از سازه های تبلیغات محیطی در سنندج
مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1395/06/31
شماره آگهی : شماره 1056/س/ز
 آدرس : استان کردستان

شرح آگهی

فراخوان (مزایده عمومی)
شماره 1056/س/ز مورخ 95.6.23
سازمان زیباسازی شهرداری سنندج در نظر دارد در بخشی از سازه های تبلیغات محیطی خود را به منظور بهره برداری تبلیغاتی و در ازای دریافت اجازه از طریق برگزاری مزایده عمومی کتبی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی نوبت چهارم به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امام روبروی اداره گمرک کوچه بیان سازمان زیباسازی شهرداری سنندج مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33157180 تماس حاصل نمایند.
شرایط عمومی مزایده:
1- شرکت در مزایده های تبلیغاتی محیطی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کانون های تبلیغاتی صلاحیت دار آزاد می باشد (در شرایطی که قیمت پیشنهادی برابر باشد اولویت با کانون های دارای مجوز می باشد (ضمنا اشخاص حقیقی در صورت برنده شدن موظف به ارائه مجوز از سوی مراجعه صلاحیت دار ( ظرف مدت سه ماه) می باشند و یا از طریق یکی از کانونهای صلاحیت دار برای عقد قراداد اقدام نمایند.
2- متقاضی باید هیچگونه بدهکاری به سازمان زیباسازی نداشته باشد احراز این امر اخذ مفاصا حسابی است که امور مالی سازمان صادر می نماید.
3- مدت پیمان 1 سال شمسی می باشد.
4- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95.7.7 می باشد و زمان بازگشایی روز پنجشنبه مورخ 95.7.8 می باشد.
5- مبلغ 5 درصد از کل اجاره یکساله هر باکس به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه جای به شماره حساب جاری 3-8464956-42-2610 بانک انصار شعبه مرکزی امام خمینی با ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما الزامی است.
6- برنده اول هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تضمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این آیین نامه ارجاع خواهد شد.
تبصره 1- رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
7- ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان زیباسازی شهرداری سنندج می باشد.
8- سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری سنندج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.