فراخوان مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در سنندج

فراخوان مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در سنندج
مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1395/07/10
شماره آگهی : نوبت اول شماره 4420
 آدرس : استان کردستان

شرح آگهی

آگهی فراخوان ( مزایده عمومی ) نوبت اول شماره 4420
سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج در نظر دارد سازمان اتوبوسرانی بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در پارک سوار ناصر خسرو و بدنه اتوبوس های ملکی سازمان و سایبان های سطح شهر سنندج را به منظور بهره برداری تبلیغاتی در ازای دریافت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید لذا از تمامی علاقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان طالقانی سازمان اتوبوسرانی مراجعه نمایند.
شماره تماس 33169079
شرایط عمومی مزایده
1- شرکت در مزایده های تبلیغات محیطی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کانون های تبلیغاتی صلاحیت دار آزاد می باشد ( در شرایطی که قیمت پیشنهادی برابر باشد اولویت با کانون های دارای مجوز می باشد. ( ضمنا اشخاص حقیقی در صورت برنده شدن موظف به ارائه مجوز از سوی مراجعه صلاحیت دار (ظرف مدت سه ماه) می باشند و یا از طریق یکی از کانون های صلاحیت دار برای ع قد قرارداد اقدام نمایند.
2- متقاضی باید هیچگونه بدهکاری به سازمان اتوبوسرانی نداشته باشد احراز این امر اخذ مفاصا حسابی است که امور مالی سازمان صادر می نماید.
3- مدت پیمان 1 سال شمسی می باشد.
4- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.8.1 می باشد و زمان بازگشایی پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 95.8.2 می باشد.
5- مبلغ 5 درصد از کل اجاره یکساله به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه جاری به شماره حساب جاری 100808951528 بانک شهر یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما الزامی است.
6-برنده اول هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبط دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می گردد. اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند. و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تضمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این آیین نامه ارجاع خواهد شد.
تبصره 1: رجوع به پیشنهادهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد و غیر اینصورت رجوع به اول ممنوعت است.
7- ارائه پیشنهادبه منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج می باشد.
8- سازمان اتوبوسرانی در تجدید مزایده و همچنین رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
9- هزینه های مربوط به انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.