فراخوان شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی

فراخوان شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی
مزایده گزار : اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
 تاریخ: 1395/08/17
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی واقع در سالن های ترمینال 1 فرودگاه بین المللی مهرآباد
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات سالن خروجی مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و مشایعین نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 150 مترمربع واقع در سالن های ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.15 ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب سیبا 2176849003009 نزد بانک ملی ایران در وجه اداره کل فرودگاه مهرآباد، با مراجعه به دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس : فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمینال شماره 2، طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد: فرودگاه مهرآباد، جنب ترمینال 2، ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد، طبقه همکف دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 95.09.30
لازم به ذکر است ارزیابی کیفی، کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهدشد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. ضمنا هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد. مشخصات محل ها و فرم های قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.
آدرس سایت HTTP://IETS.MPORG.IR
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.