مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز
مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/05/07
شماره آگهی: نوبت دوم
 آدرس: فارس ، –

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول 94.5.6
نوبت دوم 94.5.7
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با براورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت – واحد قراردادها مراجعه نمایند.
ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های 32346539 آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار : 3 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 370.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700785400212 بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک .
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 94.5.19 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 94.5.25 در محل ساختمان معاونت اداری و مالی شهرداری واقع در ابتدای بلوار چمران می باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری شیراز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.