تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در داراب

تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در داراب
مزایده گزار : شهرداری داراب
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
نوبت اول: ۱۳۹۵٫۰۹٫۳
نوبت دوم: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۱
شهرداری داراب در نظر دارد نسبت به بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد موجود در سطح شهر از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نماید.
۱- مورد مزایده: تعداد ۷ عدد بیلبورد، تعداد ۲۵ عدد پرتابل و یک عدد استرابورد و یک عدد تابلو پریزما جهت اجاره به مدت یک سال شمسی که شرح کمی و کیفی و محل دقیق نصب آنها به تفکیک در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
۲- قیمت پایه اجاره ماهیانه تابلو پریزما مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و بیلبورها و پورتابلها و استرابورد جمعاً ماهیانه مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۳- محل اطلاع از شرایط و محتوا و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها، دبیرخانه شهرداری داراب واقع در خیابان شهید مدرس به شماره تماس ۰۷۱۵۳۵۲۰۰۵۱ و کدپستی ۷۴۸۱۸۶۵۳۱۷
۴- مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ ۹۵٫۹٫۱۱ حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۲ (تاریخ نهایی مهلت قبول)
۵- مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مزایده مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۶ – نوع تضمین ( سپرده ) شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره ۴/۲۴۱۴۱۱۱۶۱۳۰۹۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام شهرداری داراب
۷- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۸- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
۹- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۱۰- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
۱۱- تاریخ گشایش پیشنهادها: ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۴
نصرا… سلامی نژاد- شهردار داراب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.