تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در گیلان
مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 تاریخ: 1395/10/26
شماره آگهی : شماره 95/54/27 نوبت اول
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 95/54/27 نوبت اول
موضوع مناقصه : احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان به شماره 95/54/27 را از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 95.10.26
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 95.11.2
3- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 95.11.12
4- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 15 روز سه شنبه تاریخ 95.11.12
مشخصات مناقصه :
1- موضوع مناقصه : احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان طبق جزئیات اسناد مناقصه
2- مبلغ برآورد اولیه : 5.385.969.279 ریال طبق فهرست بهای پایه سال 1395
3- محل اجرای پروژه : محورهای استان
4- مدت اجرای پروژه : پیش بینی اولیه زمان اجرای پروژه 5 پنج ماه شمسی
50 رتبه صلاحیت مورد نیاز : رشته ابنیه یا راه و حداقل رتبه 5 پنج
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس : رشت ، گلسار، روبروی پمپ بنزین ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان و تلفن 33112282 داخلی 105 یا 147
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 27313131
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / WWW.SETADIRAN.IR اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت مناقصه گر موجود است.
نوبت اول 95.10.26
نوبت دوم 95.10.28
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.