تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
 تاریخ: 1396/01/29
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

تجدید مناقصه
نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
موضوع مناقصه: ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران
نوع مناقبصه: یک مرحله ای عمومی
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.2.6
مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.16
زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 96.02.17 ساعت 9 صبح – در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
محل دریافت و برگشت اسناد: مازندارن – ساری – خیابان انقلاب – روبروی استانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران – اداره منابع انسانی پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه برای هر پل 75.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز به حساب سیبای بانک ملی به شماره 2176375004002 به نام حساب ا داره کل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای استان مازندران ارائه گردد.
برای کسب اطلاعلات بیشتر متقاضیان می توانند به سایت مزایده واگذاری الکترونیکی http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره 7-33326002-011 اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.