تجدید مناقصه طراحی، چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری آرشیو

تجدید مناقصه طراحی، چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری آرشیو
مناقصه گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین
 تاریخ: 1395/11/02
شماره آگهی : یک نوبته
 آدرس : استان قزوین

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک نوبته
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد انجام خدمات مربوط به طراحی ، چاپ ، نصب ، جمع آوری ، نگهداری و آرشیو بنر تیربردهای سطح شهر قزوین را با اعتبار 2.100.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر طی مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت QAZVIN.IR و یا به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره (نوروزیان) جنب بوستان هشت بهشت فرهنگسرای بانو (س) ، طبقه سوم مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است مدت ارائه خدمات دو سال شمسی می باشد.
شرایط شرکت در مناقصه :
1- تاریخ دریافت اسناد (10) روز از تاریخ انتشار آگهی 95.11.2 می باشد.
2- آخرین تاریخ تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.11.11 خواهد بود.
3- تاریخ ، زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 13 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 95.11.13 در دفتر مدیر عامل سازمان می باشد.
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
5- به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- به پیشنهادهای فاقد امضا ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.
7- شرکت در جلسه بازگشایی پاکات برای پیشنهاددهندگان بلامانع است.
8- سازمان فرهنگی ورزشی در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
9- جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه و کارت ملی الزامی است.
10- متقاضیانی که جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه به سازمان مراجعه می کنند باید مبلغ 500.000 ریال به حساب سازمان در بانک شهر به شماره 1006191547 واریز نمایند. دریافت اسناد از طریق درگاه شهرداری رایگان می باشد.
نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : متقاضیان باید 105.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 1006191554 به نام سازمان فرهنگی شهرداری قزوین بانک شهر شعبه فلسطین ارائه نمایند.
نشانی های کسب اطلاعات بیشتر : سایت پایگاه ملی مناقصات WWW.IETS.MPORG.IR سایت و درگاه شهرداری قزوین WWW.QAZVIN.IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.