تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده

تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده
مناقصه گزار : شهرداری کاشان
 تاریخ: 1395/11/10
شماره آگهی : نوبت دوم – مرحله دوم شماره 95/146
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره 95/146
مرحله دوم
شهرداری کاشان
موضوع مناقصه: عملیات طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و دو دستگاه پل عابر موتورسوار رو مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم، مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.11.19 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 95.11.23 و بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.24 می باشد کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس: 55465858 (031)
شهردار کاشان- سید محمد ناظم رضوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.