تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی
مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد
 تاریخ: 1396/01/15
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان گلستان

شرح آگهی

نوبت اول
تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی سطح شهر به روش B.O.T
شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری پل های هوایی سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید.
1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب تعداد 1 عدد پل هوایی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.600.000.000 ریال می باشد.
2- مبلغ برآورد ترمیم و بهسازی و نورپردازی 2 عدد پل هوایی موجود در شهر به عنوان تعهد سرمایه گذار به مبلغ 100.000.000 ریال می باشد.
3- جمع کل سرمایه گذاری تعهد سرمایه گذار جمعا به مبلغ 1.700.000.000 ریال می باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فراخون 100.000.000 ریال می باشد که باید به صورت نقد به حساب شماره 80622150 سپرده نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد واریز و یا به صورت ضمانت بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماهه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.
5- محدوده مکان مورد نظر جهت ساخت پل جدید پیوست اسناد فراخوان می باشد.
6- مدت کل قرارداد در قالب BOT ساخت بهره برداری و سپس انتقال 4 سال و 2 ماه است که سه ماه آن جهت ساخت و نصب و راه اندازی می باشد و 4 سال و 7 ماه جهت دوره بهره برداری به عنوان پایه مناقصه می باشد.
7- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14:30 روز 5شنبه مورخ 96.1.24 در محل دبیرخانه شهرداری فاضل آباد واقع در خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 می باشد.
8- به پیشنهادهای ناقص مبهم مشروط مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد داد.
9- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96.1.26 واقع در خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا – شهرداری فاصل آباد خواهد بود.
10- پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود.
11- شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری خواهد بود.
12- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
13- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای توان فنی و مالی جدول ارزیابی کمی و کیفی سرمایه گذار باشد در غیر این صورت پاکات باز نخواهد شد.
14- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.