تجدید مناقصه خرید محصولات مبلمان شهری در سمنان

تجدید مناقصه خرید محصولات مبلمان شهری در سمنان
مناقصه گزار : شهرداری سمنان
 تاریخ: 1395/10/14
شماره آگهی :
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری سمنان بر اساس بودجه سال 1395 که به تایید شورای محترم اسلامی شهر سمنان رسیده در نظر دارد نسبت به خرید محصولات مبلمان شهری به شرح ذیل با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتها و افرادی که تمایل به همکاری دارند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری به آدرس بلوار سعدی شهرداری مرکزی سمنان طبقه همکف مراجعه نمایند ضمنا شهرداری در رد یا قبول مناقصه مختار می باشد .
1- واریز مبلغ 500.000 ربال به شماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر شعبه شهرداری به نام شهرداری سمنان جهت خرید اسناد برای هر پروژه
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 95.10.23 می باشد .
3- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 13/30 مورخ 95.10.25 به دبیرخانه شهرداری مرکز امکان پذیر می باشد .
4- پیشنهادها در ساعت 16:30 مورخ 95.10.27 در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی می شود .
5- مهلت پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ 95.10.23 از طریق شماره تلفن 33322022-023 انجام می پذیرد .
سپرده نفرات دوم و سوم تا تنظیم قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدشد .

untitled

آدرس: سمنان, واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری به آدرس بلوار سعدی شهرداری مرکزی سمنان طبقه همکف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.