تجدید مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه

تجدید مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه
مناقصه گزار : شهرداری کمال شهر
 تاریخ: 1395/12/17
شماره آگهی :  نوبت دوم
 آدرس : استان البرز

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری کمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 95 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 14 به آدرس : کرج ، کمال شهر ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

11

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل :
الف – ضمانتنامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
ب- واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی ایران
ج – چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مناقصه نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500.000 ریال اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
5- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه ملاک عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر شرکت الزامی است.
7- موضوع فعالیت شرکت ها می بایستی مرتبط با شرح عملیات موضوع مناقصه باشد و متقاضیبان می بایستی دارای رزومه کارهای مشابه باشند.
8- توضیح این که به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکار نزد شهرداری باقی می ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
9- مهلت خرید اسناد از مورخ 95.12.17 لغایت 95.12.26 می باشد. بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت لاک و مهر شده و ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.12.26 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود.پاکتهای پیشنهادی راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95.12.28 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بازگشایی می گردد .
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
مهرداد ترابیان
شهردار کمال شهر
آدرس: البرز, کرج ، کمال شهر ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.