تجدید مناقصه احداث المان میدان محمد رسول ا… (ص)- تایباد

تجدید مناقصه احداث المان میدان محمد رسول ا… (ص)- تایباد
 مناقصه گزار : شهرداری تایباد
 تاریخ: 1395/07/24
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه
نوبت اول
شهرداری تایباد در نظر دارد نسبت به انجام عملیاتهای عمرانی ذیل اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید پروژه ها و دریافت اسناد مناقصه به اداره عمران شهرداری تایباد مراجعه نمایند ضمنا جهت کسب هرگونه اطلاعات شایسته است با شماره 54534275-051 تماس حاصل فرمایید.
1- محل دریافت اسناد مناقصه اداره عمران شهرداری تایباد و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 95.8.4 می باشد.
2- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری تایباد و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 95.8.4 می باشد.
3- متقاضیان محترم می بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به حساب شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در پاکت جداگانه ای ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
4- در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

untitled

ایوب سیدالحسینی- شهردار تایباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.