تجدید مزایده تعداد 14 محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی

تجدید مزایده تعداد 14 محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی
مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه
 تاریخ: 1395/08/08
شماره آگهی : شماره 14/پ/95 نوبت دوم
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 14/پ/95
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار دهد .
لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاق بستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید .
تلفن : ۳۴۲۷۷۱۶۲-۰۸۳
2- سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 214.200.000 ریال بابت ۵ درصد سپرده شرکت در مزایده را به شماره ۱۸۰۲۱۳۱۱۰۷ نزد بانک تجارت شعبه آبادانی مسکن به نام سازمان پارک ها و فضای سبز واریز نموده ، اصل فیش بانکی را در پاکت مربوطه قرار داده و تحویل سازمان نماید .
3- محل دریافت اسناد : سازمان پارک ها و فضای سبز – از ساعت 8 الی 12 تاریخ 95.8.8 تا پایان وقت اداری 95.8.13
4- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مربوطه : دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز از تاریخ 95.8.25
5- محل گشایش پاکات یک مرحله ای : سازمان پارک ها و فضای سبز- زمان: ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 95.8.26
6- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .
7- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه و دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود .
8- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .
9- پیشنهادات واصله فاقد سپرده مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت های پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .
10- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قراراداد ضبط و مابقی نفرات بعد از اعلام برنده آزاد خواهد شد .
11- برنده مزایده باید تضمینی معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به سازمان بسپارد . سپردن این تضمین یکی از شروط عقد قرارداد با برنده مزایده می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.