تجدید مزایده تعداد ۱۴ محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی

تجدید مزایده تعداد ۱۴ محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی
مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره آگهی : شماره ۱۴/پ/۹۵ نوبت دوم
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۱۴/پ/۹۵
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد ۱۴ محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار دهد .
لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاق بستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید .
تلفن : ۳۴۲۷۷۱۶۲-۰۸۳
۲- سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ۲۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت ۵ درصد سپرده شرکت در مزایده را به شماره ۱۸۰۲۱۳۱۱۰۷ نزد بانک تجارت شعبه آبادانی مسکن به نام سازمان پارک ها و فضای سبز واریز نموده ، اصل فیش بانکی را در پاکت مربوطه قرار داده و تحویل سازمان نماید .
۳- محل دریافت اسناد : سازمان پارک ها و فضای سبز – از ساعت ۸ الی ۱۲ تاریخ ۹۵٫۸٫۸ تا پایان وقت اداری ۹۵٫۸٫۱۳
۴- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مربوطه : دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز از تاریخ ۹۵٫۸٫۲۵
۵- محل گشایش پاکات یک مرحله ای : سازمان پارک ها و فضای سبز- زمان: ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۸٫۲۶
۶- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .
۷- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه و دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود .
۸- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .
۹- پیشنهادات واصله فاقد سپرده مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت های پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .
۱۰- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قراراداد ضبط و مابقی نفرات بعد از اعلام برنده آزاد خواهد شد .
۱۱- برنده مزایده باید تضمینی معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به سازمان بسپارد . سپردن این تضمین یکی از شروط عقد قرارداد با برنده مزایده می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.